top of page

כניסות לסל

כניסת שתי רגליים (כוח) בסיסית לסל

היא מבוצעת כאשר אין אפשרות לסיים בצעד וחצי יש להימנע מקבלת עבירת תוקף כניסת
כוח תילמד תחילה מהצד ככניסה רגילה - במקביל לקו הבסיס. כדרור צידי, הכתף למגן, במקביל ללוח הסל, והגוף יציב; ניתור מעלה בשתי רגליים, מעט אחורה, וזריקה לסל או מסירה. אם הכניסה היא מימין לסל רגל שמאל מובילה. בהמשך, כניסות ממרכז אזור הצבע תוך ניתור על שתי רגליים הפניית גוף בהתאם למגן וזריקה לסל או מסירה
ישנם סוגים רבים של כניסות לסל, הן מכדרור והן מתפיסת כדור. עם הגיל וההתקדמות ניתן לאתגר את הילדים
בכניסות מורכבות יותר - עם הפנים או הגב לסל.

bottom of page