top of page

כדרור

המטרה: התקדמות וחדירה לסל, יצירת זוויות מסירה, התקדמות מהירה בלחץ זמן. בכדרור צידי ואחורי ליצירת מרווח מרבי מהמגן.

הכדרור מבוצע רק ביד אחת, תוך אפשרות להחליף ידיים; היד מלווה את הכדור. במהלך הלימוד חשוב להדגיש את הכדרור ביד החזקה והחלשה כאחד.

להלן כמה סוגי כדרור בסיסיים:
כדרור קדמי ומקומי

הדגשים: עמדת מוצא נכונה, עבודה עיקרית של מפרק כף היד והמגע בכריות האצבעות בלבד, מעל הכדור. גובה הכדרור הוא אזור המותן-ברך, הכדור קופץ מעט הצידה לפנים, המבט קדימה.

הכדור צריך לשהות באוויר זמן קצר ככל האפשר וזמן רב יותר ביד.

 

איתור טעויות שכיחות של מתחילים:

  • הגב של המכדרר כפוף ומבטו לריצפה

  • כדור יוצא משליטה בו בשל כדרור נמוך או גבוה מידיי ויד לא מלווה אותו

  • כדרור לפנים החושף את הכדור לחטיפה

תיקון: לשקף את העקרונות וההדגשים לכל סוג מאופיין של כדרור ליישום הביצוע ולתרגל שוב ושוב.

כדרור התקפי

דומה לקדמי אך מבוצע נמוך יותר, בגובה הברכיים תוך דחיפת הכדור קדימה. השימוש בו הוא בדרך כלל בעת ריצה מהירה להתקפה מתפרצת וחדירה לסל כאשר אין לנו הגנה קרובה ולכן ניתן גם לחשוף את הכדור ולא ללוות אותו. חשוב לציין שההתקדמות מהירה יותר בעת החלפת הידיים בכדרור. 

ריצה מהירה כאשר מספר הקפצות הכדור בכדרור צריך להיות קטן ככל האפשר.

איתור טעויות שכיחות של מתחילים:

  • כדור לא נדחף קדימה. או נדחף יותר מידיי שלא ניתן להשיג שליטה עליו

  • עצירת תנופה ומהירות בשל רגליים העוברות את קו הכדור.

כדרור הגנתי

המטרה - שמירה על הכדור. משתמשים בו כשהמגן קרוב יחסית, אך אינו לוחץ ונמנע מחטיפה.
מותר למנוע ממנו להיכנס לאזור של המתקיף על-ידי הפניית חצי גוף. הכדרור מבוצע תמיד ביד הרחוקה מהמגן,
והיד החופשית (תוך העלאת המרפק) שומרת על הכדור. אם מבצעים החלפת ידיים מפנים הגב למגן והמבט קדימה.

 

איתור טעויות שכיחות של מתחילים:

  • אין הפניית כתף נגדית ליד המכדררת מול מגן כך שהכדור חשוף אליו

  • הראש אינו מופנה קדימה לכיוון הכדרור

  • היד והמרפק הנגדית לכדור צמודה לגוף גורמת להתקרבות המגן

תיקון: לשקף את העקרונות וההדגשים ולתרגל שוב ושוב .

bottom of page