top of page

משחקוני מסירות ותפיסות

1. מסירות "שלוש קבוצות"

3 קבוצות, כל אחת מסומנת בצבע שונה. כדור אחד. לכל קבוצה נציג/ה בתוך עיגול (המסומן בגיר או בסרט) (ראו  איור). קבוצה אחת מוסרת בין חבריה, בעוד שתי הקבוצות האחרות מנסות לחטוף את הכדור. המטרה של כל קבוצה היא למסור לנציג/ה שלה. אם הצליחה בכך היא זוכה בנקודה. בעת תפיסת הכדור הנציג רשאי לדרוך מחוץ לחישוק ברגל אחת בלבד. מטרת כל קבוצה להגיע ל-10 מסירות ברצף.

 (תרגול מסירות, תפיסת כדור, תיאום קבוצתי, הגנה, תנועה ללא כדור).

משחקוני  מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

2. תנועה בזוגות באמצע המגרש

זוגות, לכל זוג כדור. הם מבצעים ביניהם מגוון של מסירות תוך כדי תנועה עד לקליעה לסל ובחזרה לסל השני. בסיום, שניהם מקיפים את המגרש כדי לא להפריע לזוג הבא.

     (תרגול מגוון מסירות בתנועה, קואורדינציה ותיאום בין הזוגות, קליעה לסל).

משחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

3. מסירה וירידה שפופה

כמה טורים. מול כל אחד, במרחק 3-2 מטרים, עומד נציג (א') ובידו כדור. א' מוסר לראשון בטור, וזה מוסר בחזרה ויורד לעמידה שפופה וכך עד סוף הטור (ראו איור). הערה: במידת הצורך, א' מתקרב לטור. אחרי שהאחרון בטור קיבל את הכדור הוא מכדרר לפנים ומחליף את א' וכך הלאה.

אפשרויות:

  • תחרות בין הטורים.

  • התארגנות במבנה של טור מול טור ומסירות באותו אופן.

  (תרגול מגוון סוגי מסירות, תפיסת כדור).

יגמשחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

4. מסירות באלכסון בשני טורים

שני טורים – א' ו-ב', מול הסל, לכולם כדורים למעט לראשונים בכל טור (ראו איור). הראשונים נעים לצדדים ומקבלים בו-זמנית מסירה מהשני בטור הנגדי, זורקים לסל, לוקחים את הכדור החוזר ורצים לטורים הנגדיים. הבאים בטור, ללא כדורים, רצים לעמדות ומקבלים מסירה מהשלישי בטור הנגדי. ניתן לשנות עמדות זריקה לסל.

(תרגול סוגי מסירות, תיאום קבוצתי, בהמשך זריקה לסל).

משחקוני מסירות ותפיסות כדורסל
ANAT DRAIGOR ענת דרייגור

משחקונים נוספים בספר

יפתח אופיר, ענת דרייגור,  ANAT DRAIGOR
איליי זינדר, ענת דרייגור
ענבר אילת, ענת דרייגור
bottom of page