top of page

שינוי כיוון קדמי (יציאה נגדית)  - למידה, תרגול וביצוע

תרגילי הכנה מומלצים 

בחוץ

בהסגר בבית

שינויי כיוון תוך כדרור

 השימוש בשינוי כיוון נועד להתמודד עם המגן תוך כדי תנועה עם כדור, במטרה ליצור יתרון עליו. שינוי כיוון מלווה גם בשינוי קצב, מהירות וזווית תוך הטעיית הגוף, רמיית המגן תוך שמירה על הכדור בכל מהלך. שלבי הלימוד של שינויי כיוון בסיסיים הם כדלהלן כפי שצוין, הלימוד הוא ביד החזקה והחלשה

שינוי כיוון קדמי (יציאה ברגל נגדית לרגל הבלימה)

מבוצע כאשר המגן רחוק או קרוב יחסית ולא לוחץ. התנועה נעשית ברצף.

אבל נלמדת בשלבים: כאשר יד ימין מכדררת:

א. ניסיון לעבור המגן מימין כאשר הגוף והראש משכנע לכיוון. בזמן שמגן נע לסגור קו תנועה זה, תבוצע בלימה קלה ברגל ימין;

ב. העברת כדור מהירה דרך הקרקע, מתחת לברכיים בתנועת מטוטלת (מעט אלכסונית) לצד יד שמאל, הרחקת הכדור מהמגן;

ג. יציאה מהירה בכדרור דרך הצד הנגדי - שמאל, ברגל שמאל אח"כ רגל ימין.  כאשר רגל ויד ימין עוזרות בשמירת הכדור עם מעבר המגן

 

הערות: כאשר הכדרור ביד שמאל התנועה הפוכה. יש שינוי כיוון קידמי עם יציאה באותה רגל אלכסונית

כאן יוצג: שינוי כיוון קדמי, יציאה ברגל נגדית.

שינוי כיוון קידמי (יציאה ברגל נגדית) עם הגנה אקטיבית

שינוי כיוון קדמי -תמונה2.png
in-out-with-crossover-basketball-dribbli
bottom of page